IV тематичний напрям

4.   Інклюзивна освіта: виміри сучасності
  • Наукове, навчально-методичне та організаційне забезпечення інклюзивного навчання.
  • Особливості професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах інклюзивної освіти.
  • Практика розвитку здоров’я учнів і педагогів інклюзивних класів.


Олена Аксьонова, Юлія Півненко
м.Запоріжжя 


Методика розробки спільних навчальних завдань для учнів інклюзивних класів

На основі оглядового ознайомлення з різними позиціями відносно інклюзивного навчання спрогнозовані можливі негативні наслідки наявної педагогічної практики викладання навчальних предметів в інклюзивному класі. ...розроблена матриця спільних навчальних завдань для учнів інклюзивних класів (на прикладі предметів “Основи здоров’я” та “Фізична культура”).
Читати статтю повністю... 


Компетентність педагога - важливий чинник ефективної реалізації інклюзивної освіти в загальноосвітньому закладі
У статті обґрунтовується актуальність розвитку професійної компетентності педагогів як чинника ефективної реалізації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітнього закладу.
Наталія Правда 
Запорізька область 


Управлінський аспект наступності у розбудові інклюзивного освітнього простору у закладі загальної середньої освіти: на прикладі Балабінського НВК "Престиж" Запорізького району Запорізької області
У статті описано систему чітких поетапних дій управлінця під час розбудови єдиного інклюзивного простору у закладі загальної середньої освіти, з метою підвищення якості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Читати статтю повністю...

Олександр Чаплигін, Олена Сук 
м.Харків  


Формування професійної компетентності у студентів технічного ВНЗу при вивченні курсу "Політологія"


 У статті розкриваються питання, пов`язані з формуванням професійної компетентності, яка забезпечує ефективність підготовки та конкурентоспроможність молодого фахівця. Розглядається механізм формування професійної компетентності при вивченні курсу «Політологія», обґрунтовується необхідність її реалізації. Розкрите співвідношення понять «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність».
Розглянуті компоненти формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів  в курсі «Політологія». Наголошено на необхідності введення до навчальної програми розгляд практичних політичних ситуацій.
Читати статтю повністю...
Луїза Глєзєрова, Яна Руденко 
м.Запоріжжя 


Особливості реалізації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу
Інклюзивна освіта дає можливість дітям з особливими освітніми потребами інтегруватися в суспільство. Для інших дітей інклюзивна освіта надає можливість природньо сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей; налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від інших; поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим...
Читати тези повністю...
Ірина Мінакова м.Запоріжжя 


Сучасні підходи до виховання дітей з особливими потребами


Невід’ємною частиною сучасного освітнього простору є  навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні суспільство все більше розуміє та сприймає ідеї спеціальної освіти. Змінюється ставлення до дітей з особливими потребами, зокрема визнаються їхні рівні права на отримання освіти. Читати тези повністю...
Алла Любімова
м.Запоріжжя 


Зміна політики та стратегії розвитку ЗЗСО в умовах впровадження інклюзивного навчання
Новини АЛЕКС-TV - дивитися/слухати тут 
Ірина Марієва, Світлана Лупінович, Олена Бєлан 
м.Енергодар, м.Запоріжжя 


Інклюзивне навчання дітей з ООП в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання (з досвіду дослідно-експериментальної роботи)
В грудні 2015 року в ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ» №6 завершена науково-дослідницька та експериментальна робота з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу методом моделювання». В рамках пілотного проекту за підтримки Благодійного Фонду Порошенка, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 № 836 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області», наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 30.08.2016 № 0568 «Про відкриття науково-педагогічного експерименту щодо впровадження інклюзивної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області» ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ» №6 надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня. 
Читати  матеріал повністю...
Лариса Кириленко м.Мелітополь


Школа компетентностей на уроках фізичної культури в початкових класах
Дмитро Лазебний-Чоловський 
м. Київ


Вчимося толерантності
Олена Мкртчян м.Мелітополь 


Спорт проти булінгу
Світлана Криворучко м.Енергодар 


Арт-терапевтичні методи корекційної роботи з дітьми із особливими потребами
Ольга Харіна м.Бердянськ 

Проблеми опрацювання літературно-критичних, публіцистичних статей у старшій школі

Сучасні підходи до вивчення літератури в школі вимагають системності, концептуальності в роботі вчителя-словесника, основаній на поглибленні зв'язків між безпосереднім сприйняттям вихованцями художнього твору, його науковим вивченням, володінням системою теоретико-літературних понять. Це спонукає педагогів залучати школярів до опрацювання науково-популярних, довідкових, критичних праць учених, різних за своєю жанровою своєрідністю, стилем, читання яких принципово відрізняється від читання художньої літератури.
Читати тези повністю...
Тетяна Волошина, Ірина Мінакова
м.Запоріжжя


Умови успішного навчання дитини з порушеннями зорової функції в інклюзивному класі

Дитині з порушенням зорової функції  надаються корекційні години (додаткові  освітні послуги), визначені на підставі висновку ІРЦ, які спрямовані на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями її психофізичного розвитку. Вони реалізується через спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Корекція порушень розвитку, комунікація», «Орієнтування в просторі та мобільність», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура» (Лист МОН України від 08.08.13 № 1/9-539).
Читати тези повністю...
Світлана Авдєєва м.Запоріжжя


Інструментарій сучасного педагога щодо організації навчального процесу в інклюзивному класі

Сучасному педагогу вкрай важливо мати інструментарій щодо організації навчального процесу відповідно до програмних вимог. Це стосується вимог до сучасного уроку, які зазначені в пояснювальній записці навчальної програми з предмета. Важливо також мобільно й потужно модернізувати урок відповідно до Концепції Нової української школи... 
Читати тези повністю...
Ірина Конограй 
м. Запоріжжя


Впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес (з досвіду управлінської роботи)


Підсумковий  науково-методичний фестиваль з проблеми "Впровадження здоров`язберігаючих  технологій в освітній процес навчального закладу"

Мета Фестивалю: узагальнення підсумків роботи з науково-методичної проблеми.
Завдання: аналіз результатів впровадження нових і поширення існуючих інноваційних технологій, педагогічних систем щодо збереження  і зміцнення здоров`я вихованців; формування у педагогів навчального закладу здатності до спільного пошуку, самодосліджень, рефлексії, творчого пошуку; популяризація родзинок позитивного досвіду щодо співпраці з науковцями кафедр: реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя ЗОІППО, фізичного виховання КПУ та спеціалістами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України; розширення діапазону обізнаності працівників навчального закладу з новітніми освітніми парадигмами. 
Карашаш Жамантаева
г. Петропавловск Казахстан


Образование для всех и по способностям
Отличительной особенностью содержания образования является не только система полученных знаний, но и умения и навыки, накопленные из социального опыта общения. Получить качественное образование - законное право любого ребенка, независимо от его религиозной принадлежности, физических и умственных способностей. В этом и заключается инклюзивное образование. 
Читать тезисы полностью...
Ольга Оспанова
г. Петропавловск
Казахстан


Инклюзивное образование: мера современности
Необходимо понимать, что развитие системы инклюзивного обучения направленно, прежде всего, на защиту интересов детей, которые так или иначе уже стихийно вовлечены в обучение в общеобразовательной школе. А также детей с ограниченными возможностями, которые в силу разных факторов, часто вследствие тяжелых форм интеллектуальной и физической недостаточности не могут посещать те или иные организации образования.
Читать статью полностью...
Руслана Диденко, Ольга Магльована
м. Запоріжжя


Інклюзивний освітній простір: досвід і перспективи
В процесі реформування середньої освіти міняється і погляд влади на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Довгий час для дітей з психофізичними вадами та їхніх батьків вибір, гарантований українським законодавством, був достатньо обмеженим – спеціальні школи-інтернати та навчально-реабілітаційні центри, де за відомих позитивів є й суттєві недоліки, як-то: відірваність дитини від сім`ї, широких соціальних контактів, обмеженість кола міжособистісної взаємодії, не завжди якісний соціально-освітній рівень, зниження конкурентоспроможності на ринку праці тощо. Усі ці недоліки не відповідають вимогам Концепції Нової української школи.
Читати тези повністю...
Наталя Грабченко
м. Умань


Робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату
Мабуть нікого не треба переконувати в тому, що найголовніше у житті людини – це здоровʼя. Однак ми сьогодні серйозно стурбовані станом здоровʼя наших дітей. Тому що безперервно збільшується кількість дітей  порушеннями  опорно-рухового апарату. Порушення фізичного розвитку у дітей означає суттєве обмеження життєдіяльності, труднощами в самообслуговуванні, навчанні, вихованні. «Особлива» дитина обмежена у свободі і соціальній значущості. У неї високий ступінь залежності від сімʼї, обмежені навички взаємодії в соціумі. Сімʼя в поодинці, не зовсім готова до того, щоб виховувати повноцінну особистість, і адаптувати  «особливу» дитину до реальних життєвих умов.
м. Умань

Інклюзивна освіта як модель соціального устрою 

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми і плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі. Не дивлячись на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родини.
Читати тези повністю...
м. Умань

Сучасні стратегії впровадження освітньої інклюзивної практики
 У створенні інклюзивного середовища навчального закладу одними з вирішальних є організаційні чинники. На рівні навчального закладу необхідно звертати увагу на розподіл навчального часу та навчальних приміщень. Важливим є поєднання дітей у різнорідні групи; деяким навчальним закладам корисно розглянути можливість створення груп у класах, до яких входили б діти різного віку та з різними здібностями.
м. Умань

Інклюзивна освіта в Україні
 МОН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” започаткували науково-педагогічний експеримент „Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах”, основна мета якого є розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранньої інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.
Читати тези повністю...
м. Умань

Інклюзивна освіта: українські реалії
Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей. Цей принцип, що відбитий у низці міжнародних документів, покладений в основу організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, котре впроваджується з метою реалізації їхнього права вибору навчального закладу та форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.
Читати тези повністю...
 Татьяна Мичкарёва
г. Петропавловск (Казахстан)

Специфика организации детских праздников для детей с особыми образовательными потребностями
Праздник - это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни человека тесно переплетается личное и общественное. Праздник всегда выполнял важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек ощущал себя личностью, членом коллеқтива. В условиях нарастающих кризисных явлений в духовной жизни всего общества, в том числе детей и подростков, особую социально-педагогическую значимость приобретает обоснование содержания и методов организации праздничных форм деятельности, қоторая способствует становлению и развитию личности ребенка.
Читать статью полностью...
м. Умань

Здоровязбережувальні технології в умовах навчально-виховного процесу для дітей з обмеженими можливостями
Головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів. Діяльність загальноосвітнього закладу зі збереження та зміцнення здоров’я учнів з обмеженими можливостями  лише тоді може вважатися повноцінною та ефективною, якщо в повній мірі, професійно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі технології.
м. Суми

До питання гуманістичного напряму фахової підготовки вчителів-логопедів
Процес сучасного формування цінностей у вищих навчальних закладах освіти спрямований на формування в молоді духовності, орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання любові до своєї держави, народу, землі та ефективнe виконання своїх майбутніх професійних функцій. Такі завдання можуть бути реалізовані лише за умов запровадження ціннісно орієнтованого підходу до процесу навчання й виховання студентської молоді. Особливим чином це питання торкається таких напрямів підготовки педагогічних фахівців, майбутня професійна діяльність яких передбачає безпосереднє спілкування з особливим контингентом осіб – а саме з дітьми з психофізичними вадами. Такими фахівцями є студенти-логопеди.
м. Умань

Корекційна робота в спеціальній школі
У роботі вчителя допоміжної школи тісно повʼязані різноманітні види педагогічної діяльності: діагностична; орієнтаційно-прогностична;конструктивно-проектувальна; корекційна; організаційна; інформаційно-пояснювальна; комунікативно-стимулююча; аналітико-оціню-вальна; дослідницько-творча. Корекційна діяльність безпосередньо залежить від всіх інших. Адже саме так відбувається вивчення дитини з вадами інтелекту, прогнозування її розвитку.
Читати тези повністю...
Ахметова А.Е., 
Аубакирова Ж.К.
г. Петропавловск (Казахстан)

Семья и ее значение в развитии ребенка с
особыми образовательными потребностями
Формування конструктивних батьківсько-дитячих взаємин є фактором успішної соціалізації дітей з обмеженими можливостями, які передбачають знання, прийняття і розуміння батьками діагнозу і особливостей дитини, конструктивні дії в області його діагностики, лікування, корекції, виховання і навчання.
Читати статтю повністю...

Немає коментарів:

Дописати коментар